כללי  

האמור בפרק זה הינו לפי מידת הידיעה של מנהלי האתר בכל מקרה יש לפנות למוסד לביטוח הלאומי לצורך בדיקת הזכויות באופן מחייב. הפניה למוסד לביטוח לאומי הינה באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי כפי המצויין בסוף עמוד זה או בסניף הקרוב למקום מגוריכם או במשרד הראשי: שד' וייצמן 13 ירושלים 91909.

דמי קבורה

דמי הקבורה כוללים את שירותי הקבורה לנפטר ביום הקבורה בלבד (ואינם כוללים את עלות הקרקע ופיתוח שטחי הקבורה).

בעד מי משולמים דמי הקבורה ולמי הם משולמים

המוסד לביטוח לאומי משלם דמי קבורה בעד כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה, ובעד כל תושב ישראל שנפטר בחוץ לארץ.
תושב ישראל הוא מי שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כתושב ישראל בעת הפטירה. (אזרח ישראל אינו בהכרח תושב ישראל). על המשפחה של תושב ישראל שנפטר מחוץ לישראל להמציא לחברה קדישא אישור תושבות מהמוסד לביטוח לאומי.
דמי הקבורה משולמים ישירות לחברה קדישא וכל גוף שהורשה כדין לעסוק בקבורה, אשר חתמו על הסכם עם המוסד לביטוח לאומי בעניין זה.
חברה קדישא, וכל גוף שהורשה לעסוק בקבורה כאמור, לא תגבה כל תשלום ממשפחת הנפטר בעד הקבורה והשירותים המקובלים בקשר לקבורה.

הבאת הנפטר לקבורה 

הנפטר זכאי להיקבר במקום מגוריו כפי שרשום במרשם האוכלוסין או במקום פטירתו, חוץ ממי שנפטר בבית חולים שאז יובא לקבורה במקום מגוריו בלבד.
החברה קדישא מחוייבת לטפל בהבאת נפטר לקבורה ללא תשלום, בתנאי שהנפטר רשום במרשם התושבים כמי שהתגורר בתחום הרשות המקומית בה פועלת החברה (ישנן חברות קדישא המטפלות במספר רשויות מקומיות), או שנפטר בתחום הרשות בה פועלת החברה. 

שירותי קבורה שהחברה קדישא חייבת לתת ללא תשלום

 • מקום קבורה - על פי סדרי הקבורה שנקבעו בחברה קדישא.
 • הטיפול בנפטר - כולל טהרת הנפטר והלבשתו בתכריכים רגילים.
 • חלקת קבר - כריית הקבר, כיסוי הקבר, מרצפות לבניין הקבר, או ארון מתים סטנדרטי (לפי סדרי הקבורה הנהוגים בחברה), לוחית על שם הנפטר.
 • שירותים בזמן הלוויה - השתתפות חזן וצוות קבורה (המונה לפחות 2 אנשים).

העברת הנפטר למקום הקבורה

 • ממקום הפטירה למקום הקבורה ובלבד שהנפטר נמצא בתחום הרשות המקומית בה פועלת החברה קדישא.
 • מבית החולים, הנמצא מחוץ לתחום הרשות המקומית בה פועלת החברה קדישא, הנותן שירותים רפואיים לתושבי הרשות המקומית בה מתגורר הנפטר.
 • העברת הנפטר לקבורה ביום הלוויה מתבצעת בכל שעות היממה.
 • העברת הנפטר לבית הלוויות/העלמין לפני יום הלוויה מתבצעת בשעות העבודה הרגילות

בימים א'-ה' בשעות 16:00 - 08:00, ובימי ו' וערבי חג בשעות 13:00 - 08:00.

שירותי קבורה שחברה קדישא רשאית לגבות עבורם תשלום
 • מקום הקבורה - הבאת הנפטר לקבורה בבית עלמין שהוגדר על ידי המוסד לביטוח לאומי כ"בית עלמין סגור", או בחלקות קבורה מיוחדות שהוגדרו על ידי המוסד לביטוח לאומי כ"חלקות מוגדרות", על פי בקשה מפורשת של המשפחה.
 • שמירת מקום - במקרים בהם תושב הארץ מבקש לשמור חלקת קבר בעודו בחיים, החברה זכאית לגבות תשלום בהתאם לתעריף שנקבע לה בחוק.
 • העברת הנפטר - לפני יום הלוויה ושלא בשעות העבודה הרגילות.
 • העברת הנפטר - ממקום הפטירה כאשר הנפטר נמצא מחוץ לתחום הרשות המקומית בה פועלת החברה קדישא (ע"פ תעריף שנקבע בהסכם).
 • העברת הנפטר משדה התעופה - התשלום כולל אגרה למכס וטיפול בהוצאת רישיון קבורה.
 • עברת הנפט במסלול מיוחד - כאשר המשפחה מבקשת כי הלוויה תעבור במסלול מיוחד לשם הספד או מתן כבוד אחרון לנפטר.
 • תכריכי פשתן - על פי בקשת המשפחה (ייגבה ההפרש שבין מחיר תכריכים מיוחדים העשויים פשתן למחיר תכריכים רגילים העשויים כותנה).
 • שמירת הנפטר - שמירת הנפטר בחדר קירור של החברה בימי חול עבור היום השני ואילך. ובימי שבת וחג עבור היום השלישי ואילך.

מצבות לנפטרים 

 הביטוח לאומי אינו משלם את ההוצאות לבניית היסוד למצבה ולבניית המצבה, אלה יחולו על המשפחה. 

מצבות לנפטרים גלמודים

הביטוח לאומי מממן הקמת מצבה לנפטר גלמוד, שאין לו בישראל קרוב משפחה שנמנה על אחד מאלה: הורה, בן זוג, בן או בת של הנפטר. את המצבה תקים החברה קדישא שטיפלה בקבורה. המצבה תוקם 12 חודשים לאחר יום הקבורה.
הביטוח לאומי אינו מחזיר תשלומים לקרוב משפחה שהקים מצבה.

מענק פטירה 

במקרים שהנפטר קיבל אחת מהגמלאות הבאות: זקנה, שאירים, נכות כללית, הבטחת הכנסה, נפגעי עבודה, ישולם מענק חד פעמי למי שהיה בן זוגו בשעת פטירתו, ובאין בן זוג לילדו (כפי שמוגדר בחוק הביטוח הלאומי). תביעה למענק פטירה יש להגיש בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים.
ניתן להוריד את טופס התביעה מאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי: WWW.BTL.GOV.IL