דלג לתוכן העמוד

הבאת נפטר לקבורה מידע כללי

ע"פ חוק המוסד לביטוח לאומי הבאת נפטר לקבורה הינה ללא תשלום ובלבד שהנפטר התגורר או נפטר בתחום טיפולה של החברה קדישא.

להלן פירוט הפעולות שיש לנקוט בהן לקראת הבאת הנפטר לקבורה:

 • יש לפנות לחברה קדישא הפועלת במקום מגורי הנפטר או במקום הפטירה ולתאם עמה את זמן ההלוויה ומקומה בכפוף לרישיון הקבורה
 • החברה קדישא תתאם את זמן ההלוויה על פי לוח הזמנים ומגבלותיה, תוך התחשבות רבה בהעדפת בני המשפחה.
 • חברות הקדישא פועלות בימות החול בכל שעות היום ובמקצת שעות הלילה, ואינם פועלים בשבתות ובימים טובים כדוגמת: ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, שמחת תורה, פסח, שביעי של פסח וחג השבועות.
 • החברה קדישא מחויבת לטפל בהבאת הנפטר לקבורה בלא תשלום, ובלבד שעל פי מרשם האוכלוסין התגורר הנפטר בתחום הרשות המקומית שבה החברה קדישא פועלת.

הקבורה בישראל היא בלא תשלום במקרים הבאים:

 • כל אדם שנפטר בישראל ומובא לקבורה בתחום הרשות המקומית שהתגורר בה או נפטר בה.
 • תושב ישראל שנפטר בחוץ לארץ ("תושב ישראל" הוא מי שבעת הפטירה הוכר על ידי הביטוח הלאומי בתור תושב ישראל).
 • המוסד לביטוח הלאומי מעביר ישירות לחברה קדישא את דמי הקבורה, אשר נועדו לממן את הוצאות החברה קדישא בגין סידורי ההלוויה והקבורה. לפיכך, אינכם נדרשים להעביר תשלום כלשהו לחברה קדישא (בכפוף לאמור להלן).

שירותי הקבורה שהחברה קדישא חייבת לספק בלא תשלום:

 • מקום קבורה – על פי סדרי הקבורה שנקבעו בחברה קדישא.
 • העברת הנפטר למקום הקבורה:

החברה קדישא צריכה להעביר את הנפטר ממקום הפטירה למקום הקבורה שנמצא בתחום הרשות המקומית שהיא פועלת בה (אם מקום הפטירה/ מקום הקבורה נמצא מחוץ לתחום הרשות המקומית שהיא פועלת בה, תהיה ההעברה כרוכה בתשלום על פי תעריפי המוסד לביטוח הלאומי).

העברת הנפטר לקבורה ביום ההלוויה נעשית בכל שעות היממה.

העברת הנפטר לבית הלוויות לפני יום ההלוויה נעשית בשעות העבודה הרגילות:
בימים א'-ה' בין השעות 8:00 – 16:00; בימי ו' וערבי חג בין השעות 8:00 – 13:00.

(העברת הנפטר לבית הלוויות לפני יום ההלוויה שלא בשעות העבודה הרגילות כרוכה בתשלום לחברה קדישא).
החברה קדישא צריכה להעביר את הנפטר מבית החולים למקום הקבורה, גם אם בית החולים נמצא מחוץ לתחום הרשות המקומית שהחברה קדישא פועלת בה, ובלבד שבית החולים מספק שירותים רפואיים לתושבי הרשות המקומית שהנפטר התגורר בה.

 • טהרה.
 • תכריכים (מבד כותנה).
 • כריית הקבר.
 • מרצפות לבניין הקבר ( על פי סדרי הקבורה הנוהגים בחברה קדישא), או ארון מתים סטנדרטי על פי סדרי קבורה הנהוגים בקבורה האזרחית החלופית.
 • כיסוי הקבר.
 • שילוט.
 • מתן שירותים בזמן ההלוויה – השתתפות חזן וצוות קבורה (המונה שני אנשים לכל הפחות).

שירותי הקבורה שהחברה קדישא רשאית לגבות תשלום בעדם:

 • מקום קבורה: הבאת הנפטר לקבורה, על פי בקשה מפורשת של המשפחה, בבית עלמין שהוגדר על ידי המוסד לביטוח לאומי כ"בית עלמין סגור", או בחלקות קבורה מיוחדות שהוגדרו על ידי המוסד לביטוח לאומי כ"חלקות חריגות", כאשר התשלום הוא על פי תעריף שקבעה החברה קדישא (בני משפחת הנפטר רשאים לבקש אישור שהשטח הנדון הוא אכן שטח חריג).
 • רשימה מפורטת של בתי העלמין הסגורים אפשר למצוא באתר המשרד לשירותי דת בכתובת: www.dat.gov.il
 • רכישת חלקת קבר: במקרים שתושב הארץ מבקש לרכוש חלקת קבר בעודו בחיים, עליו לשלם לחברה קדישא בעבור חלקת הקבר על פי התעריפים בחוק.
 • שמירת הנפטר בחדר הקירור של החברה קדישא: בימים א'-ה', התשלום נגבה מן היום השני ואילך; בימי ו' וערב חג, התשלום נגבה מין היום השלישי ואילך.
 • תכריכי פשתן: על פי בקשת המשפחה (ייגבה רק ההפרש שבין מחיר תכריכים מיוחדים למחיר תכריכים רגילים).

העברת הנפטר למקום קבורה:

 • לפני יום ההלוויה, שלא בשעות העבודה הרגילות (כנזכר לעיל).
 • ממקום הפטירה שנמצא בתחום הרשות המקומית שבה פועלת חברה קדישא אחרת (על פי תעריף שנקבע בהסכם עם המוסד לביטוח לאומי).
 • משדה התעופה – בתשלום ( על פי תעריף של החברה קדישא), כולל אגרת מכס וטיפול בהוצאת רישיון קבורה.
 • במסלול מיוחד – לשם הספד או מתן כבוד אחרון, על פי בקשה של המשפחה, על פי תעריף שנקבע בהסכם עם המוסד לביטוח לאומי.

תיאום נוסף עם החברה קדישא:

 • אם אתם רואים חשיבות באמירת קדיש בעת ההלוויה, ואתם חוששים כי בהלוויה לא יהיה מניין (עשרה גברים מעל גיל 13) הנדרש לצורך אמירת הקדיש, יש באפשרותכם לפנות אל החברה קדישא ולברר עמה אם תוכל לדאוג למניין.
 • אם משפחתכם היא משפחת כוהנים, חשוב כי תיידעו מראש קודם להלוויה את אנשי החברה קדישא בפרט זה.
 • אם קהל רב משתתף בהלוויה, תוכלו לשאול ולוודא אם קיימת מערכת הגברה בבית ההלוויות.
 • אם ציבור המלווים כולל אנשים מבוגרים מאוד או חולים, בררו אם יש גישה אל חלקת הקבר ברכב פרטי.
 • ניהול טקס ההלוויה: במסגרת שירותיה לציבור, החברה קדישא אחראית למנות אדם אשר ינהל את טקס ההלוויה. אם המשפחה מעוניינת ברב או בחבר אשר מכיר את הטקס ומסוגל לנהלו, יש ליידע על כך את החברה קדישא.
 • המשפחה רשאית לבחור באם תהיה הפרדה בין גברים ונשים בהלוויה.

חשוב לדעת: על עובדי החברה קדישא חל איסור חמור לקבל ממשפחות הנפטרים כל מתנה שהיא בקשר לעבודתם. לעניין זה, "מתנה" פירושה הקניית נכס שלא בתמורה או מתן שירות או טובת הנאה אחרת שלא בתמורה, לרבות תשורה, "טיפים", חפצי ערך, הנחה, כרטיסי הטבות וכיוצא באלו. עוד יודגש כי האיסור יחול אף כאשר המשפחה מבקשת להעניק את המתנה מרצונה ובלא כל דרישה מצד העובד.

החברות קדישא הונחו לרענן איסור זה בקרב כל עובדיהן ולהפיץ הנחיה זו בכתב. כמו כן, על החברה קדישא להציב שילוט בשטח בית העלמין, המנחה את משפחות הנפטרים להימנע מהענקת מתנה כלשהי לעובדי החברה ומיידע אותם כי כל תשלום או תרומה ייעשו אך ורק במשרדי החברה וכנגד קבלה.