דלג לתוכן העמוד

דברי הרב שלמה סויסה - מנהל מחלקת נישואין

שעה טובה הינכם עומדים  ברגעים אלו בפרק חשוב ביותר בחייכם בו אתם נעשים שותפים להמשיך שושלת הדורות, בתכלית האדם כשהיא משתלמת בנישואין כדת משה וישראל.

עה"פ  "לא טוב היות האדם לבדו" אומרים חז"ל (יבמות סב') כל השרוי בלא אישה שרוי בלא חומה, בלא שמחה, בלא טובה, בלא ברכה, בלא תורה, ולא עוד אלה שאינו נקרא אדם, שנא' "זכר ונקבה בראם ויקרא שמם אדם".

היינו אין אדם ראוי שישא עליו שם אדם אלא א"כ מושלם בבת זוג, וכפי הגדרת הזוהר הקדוש אדם לפני נישואין מכונה אדם חלקי.

ובכדי להגיע לאותם מעלות שמנו חז"ל עלינו להזכיר את דברי הרמב"ם (הלכות אישות פרק ט"ו.הל" יט') וכן ציוו חכמים שיהא אדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי ממונו. ולא יטיל עליה אימה יתרה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצוב ולא רגזן.

וכן ציוו על האישה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדי ויהיה עליה מורא ממנו ותעשה כל מעשיה על פיו, ויהיה בעיניה כמו שר או מלך, וזה דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים והטהורים בזיווגן.

ובדרכים אלו ישובן נאה ומשובח. ע"כ לשונו, כמה חשוב ואידיאלי כשיודע כל בן זוג לשמור על תחומין וגבולין של חלוקת תפקידים אלו ולשקוד ביישומן מתוך עמדה של כבוד ואהבה הדדית.

נאמר בלמוד ירושלמי (בירורים פרק ג' הלכה יג') שהנושא אישה מוחלים להם עוונותיהם, וההסבר לכך כיון שהחתן יודע ומקבל על עצמו עול של דעה אחרת וכן הכלה, בכך מתמעטת מידת הגאווה ונפגמת הרגשת העצמאות שהיתה עד עכשיו שיהיה חופשי מכבלי עול זולתו, ואין מפריע במעשיו ואין מבקר דעת האחר בזה שביטלו את האנוכיות זו סיבה למחילת עוונות.

ודווקא ע"י צורת חיים בהרמוניה ושיתוף הדדי זוכים לאושר עילאי וקדושה אלוקית" , איש ואשה שזכו שכינה שרויה בניהם".

אי"ה שתזכו להקים בית לתפארת עם אהבה ואחוה שלום ורעות.

דבר ראש מחלקת נישואין - הרב שלמה סוויסה
 בברכת התורה
 הרב שלמה סויסה