דלג לתוכן העמוד

דברי הרב שמעון מורסיא - מנהל מחלקת הכשרות

אליכם אחיי ורעיי תושבי עירנו היקרים הע"י

א, ברוך אלוקינו שהבדילנו מן התועים ונתן לנו חוקי חיים ותורת אמת והפרישנו מכל אומה ולשון ובעיקר במאכל ובמשתה, וכמו שכתוב בתורה " כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך בך בחר ה' אלוקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה", וביארו המפרשים (בעל העקדה שער ס') שהיה מאת האל יתעלה אל אישי האומה הנבחרת להעתיקם מהמנהגים המשותפים אל יתר העמים... כהבדל איש הכפרי מבן המלך האוכל על שולחנו וכו'.

ב. יסוד הקדושה והטהרה של עם ישראל הינו בעיקר בקדושת האכילה ומצינו בכל מקום שכתוב בתורה את עניין מאכלות אסורות סמוך אליו עניין הקדושה "והתקדשתם והייתם קדושים" – "ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ על הארץ".

ג. ידוע שמאכלות אסורות משפיעות על האדם ומקלקלות את נפשו וכמו שכותב בעל ה"כלי יקר" שהמאכלות אסורות משקצים את הנפש הטהורה ומגרשים רוח טהרה וקדושה מן האדם, ומולידים אטימת השכל ותכונת האכזריות וכו', וכן דרשו חז"ל (גמ' יומא לט') ונטמתם בם אל תיקרי ונטמתם אלא ונטמטם שהמאכלות אסורות מטמטמות לבו ושכלו של האדם.

ד. חומרת איסור תולעים – ה"פרי חדש" בסימן פד' סעיף קטן נג' כותב על חומרת התולעים שלצערנו נעשה קל בעיני הבריות ואין אנשים שמים לב, ומסיים שידוע שעל כל תולעת או נמלה עובר על 5 לאוין מהתורה וחייב חמש מלקויות (דהיינו 39X5) ועל זבוב או יתוש עובר על 6 לאוין מהתורה ומתחייב שש מלקויות (39X6) וכו'. דהיינו אחים יקרים שימו לב: אם אוכלים חס וחלילה כזית שהוא 27 גרם בשר נבלה או בשר חזיר חייבים 'רק' לאו 1 = 'רק' 39 מלקות ועל תולעת קטנה 195 מלקות או יתוש קטן 234 מלקות וזה חמור מאוד. ואיך אפשר בכזה פשטות לקנות ירק ללא פיקוח הלכתי בנשוא תולעים כשלא יודעים היום לנקות כ"כ טוב ?!

 ה. זכתה עירנו בית שמש שעומד ומכהן בראשה רב ומורה דרך גדול ונכבד, רם ונישא, היודע להלך לרוחו של כל אחד, הן לבעלי תורה הן לעמלי כפיים הן לשומרי מצוות והן לאלו שעדיין לא זכו, כולם מתבשמים מתורתו, הנהגתו וחכמתו של האי גברא רבא ויקירא הגאון הגדול רבי שמעון ביטון שליט"א המרא דאתרא, אשר הנהיג והתווה דרך בכשרות ביד רמה ובנה מערכת כשרות מפוארת המקפידה על קלה כבחמורה ואף ניהל אותה בתחילת דרכו לשמש בקודש, עוד בתקופה שהיו שוחטים עופות ובהמות בעיר ובמסירות נפש העמיד הדת על תילה, אשרי העם שככה לו,

כשנתמנה כבוד הרב שליט"א לרב העיר אף שמינה מנהלי מחלקות ברבנות מחלקת נישואין, כשרות, מקוואות, עירובין וכו' אך את הכשרות לא עזב לגמרי תמיד פיקח עליה באפון מתמיד כי יודע המרא דאתרא את ערך הכשרות והניסיונות הרבים חדשים לבקרים.

עם התפתחות העיר והתאכלסות השכונות החדשות, מטבע הדברים רבו העסקים ורבתה העבודה במחלקה. זיכני ה' יתברך וקיבלתי בחרדת קודש את מחלקת הכשרות מידי רבינו המרא דאתרא שליט"א שהייתה מנוהלת ביד רמה ע''י איש חיל רב פעלים ידיד נפשי כרע וכאח לי הלא הוא הגאון רבי שלמה סויסה שליט"א רב שכונת גבעת שרת שהוא גם מנהל את מחלקת הנישואין, להמשיך את זיכוי הרבים באכילת מאכלים כשרים.

למפורסמות אין צריך ראיה, קיבלתי מחלקה עם סטנדרט כשרות גבוה שהנהיגו כבוד המרא דאתרא, והרה"ג שלמה סויסה, אם זה במשגיחי כשרות מקצועיים העושים את עבודתם נאמנה מתוך כבוד והערכה לזולת אך עמידה על עקרונות הכשרות ללא פשרות (כל אחד בשמו הטוב יבורך), אם זה בהנהגת "ירק ללא תולעים" בכל המסעדות (דבר שלצערנו לא מובן מאליו בהרבה מקומות בארץ וכבר הזכרנו לעיל את חומרתם).

והכי חשוב להאהיב את הכשרות על כלל תושבי העיר, שיאכלו רק במקומות כשרים, וידירו את רגליהם ממקומות שאינם כשרים, מתוך אהבה והבנה אמיתית לחשיבות הנושא.

אני תפילה להקב"ה שייתן לי סייעתא דשמיא להמשיך ולהעצים את מחלקת הכשרות ללכת בדרכו של מו"ר ושלא תצא תקלה מתחת ידינו אמן.

  • פינה יקרה וחשובה לברכה הראויה לבית היוצר של כל המפעל הגדול הזה הלא היא "המועצה הדתית בית שמש" בראשותו של כבוד ידידנו היקר והנעלה איש החיל והחסד ידיד מוסדות התורה בעירנו הרב יהודה מהדיזדה הי"ו, ועל ידו השני מזכיר המועצה הדתית ומנהלה בטוב טעם, בחן ובנועם, הרב שלמה קקון הי"ו וצוות המזכירות שיחיו, כולם יעמדו על הברכה הם הם הכוח המניע והדוחף למפעל חשוב זה. ועל כולם כבוד ראש העיר ידידנו היקר איש חיל רב פעלים לתורה ותעודה ידיו רב לו בכל דבר שבקדושה רבי משה אבוטבול הי"ו שלמעשה המועצה הדתית הינה ה"בייבי" שלו ודואג שבראש ובראשונה כל צורכי הדת בעיר יהיו במקום הראשון בשרות ובאיכות.

ישלם הקב"ה פועלם ותהי משכורתם שלמה מעם ה' בבריאות נחת ושמחה אמן

 

 שמעון מורסיא

מנהל מחלקת הכשרות

רב ומו"צ דק"ק "אור מאיר" רמב"ש א'