דלג לתוכן העמוד

מכירת חמץ

הרשאה למכירת חמץ

אנו החתומים מטה המצורפים בזה בחתימת ידינו , או במסירת הקולמוס או ע"י שליחנו נותנים כח והרשאה לכבוד הרבנות הראשית בבית שמש וכבוד הרה"ג שלמה בן עזרא שליט"א מ"מ רב העיר בית שמש או רבני השכונות ורבני הקהילות   ואו באי כוחם למכור כל מיני חמץ ןתערובות חמץ וחמץ נוקשה שלנו, המפורטים בשטר מכירת חמץ המצורף בזה וכל מיני משקאות וויסקי, בירה, וכדו' הנמצא איתנו בערב פסח דהאי שתא בביתנו ובגבולינו, ברשותינו ובמקומות אחרים בארץ ובחו"ל, וגם החמץ שיבוא לרשותינו בכל דרך שהיא עד כלות חג הפסח, וגם החמץ שיחמיץ לנו עד כלות הפסח בכל המקומות הנ"ל , ובזה אנו נותנים להנ"ל כח הרשאה למכור או להשכיר הבתים או החצרות, החנויות , המחסנים , הרפתות, אורוות הסוסים והלולים, המרתפים, העליות, האוצרות וגם כל הכלים שלנו השייכים לכל הנ"ל שיש בהם חמץ פרט לכלי הבישול ואוכל של מתכת וזכוכית בכולם או במקצתם, אלה רק חמץ הבלוע בהם על פי כל הדברים האמורים בשטר מכירה כללי שיעשו הרבנות בית שמש או ב"כ הנ"ל עם הקונה, בכל האופנים שיהיה בלי טו"ת ודו"ד בעולם,הננו סומכים על השומא של הרבנים הנ"ל או ב"כ המורשים שלנו אחד מהם או כולם בכל דבר אפילו אם פיחתו הרבה מהמחיר השווה, וגם הרשות בידו לזקוף המחיר במלווה על הקונה, וישאר הכל במשכנתא לאחריות הקונה עד שישלם כל המחיר המגיע ממנו עבור מיני החמץ והתערובת חמץ וכלי החמץ שמונח בהם החמץ ושכירת המקומות והכלים שמונח בהם מכל אלה, הרשות ביד המורשה שלנו הרב והרבנים או ב"כ קיבל מחירם מהקונה  שט"ח של איש אחד בכל האופנים שיהיו, וגם בלא אחריות מהקונה על דמי המחיר, ואנחנו המרשים מחויבים לקיים כל דברי התנאים והדברים הנאמרים בשטר המכירה שיעשה המורשה או המורשים הנ"ל שלוחו או ב"כ עם הקונה בכל האופנים בלי שום טו"ת דו"ד בעולם והמחיר מכל האמור כאשר יבוא לידי גוביינא הרי הוא לנו המרשים הח"מ במצורף בזה, כל אחד ואחד כפי המגיע לנו, אך הערבון שיתן הקונה על דמי המקח והשכירות יהיה להם למורשים שלנו הנ"ל או לב"כ עבור טרחתם ומעתה יד הרבנים הנ"ל כולם ביחד או אחד מהם או ב"כ ידם כידינו ועשייתם כעשייתנו ולא נוכל לואמר להם לתיקוני שדרנוך ולא לעוותי כל זה בקניין אג"ס במדל"ב באופן היותר מועיל על פי דת תוה"ק וחוקי המדינה.

ולראיה באנו על החתום מערב חודש ניסן דהאי שתא ה'תש"פ עד י"ד ניסן דהאי שתא ה'תש"פ מכירת חמץ

לקריאה המידע הנושא מכירת החמץ באופן נגיש אנא לחצו כאן >>